MATRICULA I CANVIS DE CENTRE PER AL CURS 2019/2020

 

(HORARI DEL CENTRE: 9:00 - 9:45 i 13:15 - 14:15)

 

Com cada any, s'obri el període de matrícula per a nous alumnes i de canvis de Col·legi per als ja matriculats, segons Resolució de 25 i 26/03/2019.

Els alumnes ja matriculats en el centre no hauran de presentar cap documentació. Aquesta nota no afecta els alumnes de 6è .

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE A APORTAR

 

A) INGRESSOS: Es justificaran per mitjà de l’annex VI de l’Ordre, que podreu arreplegar en la Secretaria del Centre o Consergeria. En cas de no aportar-lo, no es valorarà aquest apartat.

B) MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR: Es justificarà per mitjà de la presentació del Llibre de família i fotocòpies de totes les pàgines on estiguen registrats els membres. I fotocòpia dels DNI dels membres de la família.

C) DOMICILI FAMILIAR: Es justificarà per mitjà del DNI del pare/mare/tutor junt amb un rebut de llum, aigua o telèfon a nom d’un dels membres de la unitat familiar, si no coincideix el domicili del DNI i del rebut es deurà sol·licitar un certificat de residència a l’Ajuntament. En cas d’estar d’arrendament s’entregarà fotocòpia i original del contracte d’arrendament i el model 805 o 806 d’hisenda.

D) DOMICILI LABORAL (només si s'al·lega en lloc del domicili familiar): Es justificarà per mitjà de Certificat de l'Empresa.

 

E) MINUSVALIDESA:PARES, GERMANS O ALUMNE: Es justificarà per mitjà del Certificat oficial corresponent de la Conselleria d'Assumptes Socials.

 

F) FAMÍLIA NOMBROSA: Certificat oficial de família nombrosa o, almenys, justificant d'haver-ho sol·licitat.

 

G) FAMÍLIA MONOPARENTAL: Certificat oficial de família monoparental expedit per la Conselleria de Benestar Social.

 

H) INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE MATRICULA: S'arreplegarà en el Centre on es podrà omplir amb ajuda del personal d'oficines. O en la web de CONSELLERIA D’EDUCACIÓ: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

 

I) DUES FOTOGRAFIES MIDA CARNET AMB EL NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE AL DORS.

 

 

CALENDARI DE MATRICULACIÓ

 

DEL 9 AL 17 DE MAIG (AMBDÓS INCLOSOS). TERMINI DE MATRICULA I CANVIS DE CENTRE
Per a poder atendre la seua sol·licitud i , si és el cas, la documentació que aporte, haurà de presentarla en el termini establert. En cas contrari, NO podrà ser baremada i, per tant, quedarà a resultes de les vacants existents en el període extraordinari.
DEL 13 DE AL 20 DE JUNY (AMBDÓS INCLOSOS) CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA

L’annex per a la confirmació de plaça s’arreplegarà en la Secretaria del Centre. De NO confirmar la matrícula en el termini establert, quedarà automàticament exclòs de les llistes d’ admesos en el col·legi.

 

Haurà d’aportar la següent documentació :

  • Certificat de baixa (si ve d'un altre Centre escolar)

  • Certificat mèdic ( obligatori ).

 

En cas de que els pares no conviuen deuran portar la documentació pertinent que ho certifique.

 

6 DE MAIG A LES 17.30 AL CENTRE SOCIAL REUNIÓ INFORMATIVA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ
26 DE JUNY A LES 9,30H REUNIÓ INFORMATIVA AL CEIP GARGANES DELS ADMESOS

 

Per a més informació acudisquen a secretaria (HORARI DEL CENTRE: 9:00 - 9:45 i 13:15 - 14:15)